SAFE – Security Alliance for German-Polish Endeavors

Project Description

The Schengen Agreement of 1985 facilitated traffic and travel between many EU countries by abolishing border controls. As a result, new challenges have arisen in terms of cross-border crime, including at the border between Germany and Poland. This was followed by various bilateral agreements and different forms of cooperation in this region.

In 2023, together with its Polish partner, the Polish Platform for Homeland Security (PPBW), BIGS won funding from the German-Polish Science Foundation (DPWS) for a project to prepare a cross-border security analysis between Germany and Poland. Within the framework of German-Polish relations, we want to strengthen cooperation in the area of joint crime prevention and control by preparing a cross-border security analysis.

In two expert workshops, we are developing a concept for the implementation of a cross-border study on the sense of security and criminal landscape on the Polish and German sides within the framework of the Oder Partnership. One of the workshops will take place in Germany, the other in Poland.

The aim of such an analysis is to record the perceived security of the people living in this region and to compare it with crime statistics in order to develop recommendations for politicians, police and administration.

The workshops provide an opportunity for German and Polish stakeholders, including police and municipalities, to discuss the implementation possibilities of such a security analysis. The project identifies and examines potentials and challenges for the feasibility of this study, which will be summarized and evaluated in a written concept. In addition, the aim is to identify possible funding bodies that will support the security analysis financially.

Układ z Schengen z 1985 r. ułatwił ruch i podróże między wieloma krajami UE poprzez zniesienie kontroli granicznych. Pojawiły się nowe wyzwania w zakresie przestępczości transgranicznej, w tym na granicy między Niemcami a Polską. W przeszłości w tym regionie zawierano różne umowy dwustronne i stosowano różne formy współpracy.

W 2023 r., wraz z polskim partnerem z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW), BIGS uzyskał finansowanie z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) na projekt przygotowania transgranicznej analizy bezpieczeństwa między Niemcami a Polską. W ramach stosunków polsko-niemieckich chcemy wzmocnić współpracę w zakresie wspólnego zapobiegania i kontroli przestępczości poprzez przygotowanie transgranicznej analizy bezpieczeństwa.

W ramach dwóch warsztatów eksperckich opracujemy koncepcję wdrożenia transgranicznej analizy obaw przed przestępczością i sytuacji przestępczej po stronie polskiej i niemieckiej w ramach Partnerstwa Odry. Jeden warsztat odbędzie się po stronie niemieckiej, drugi po stronie polskiej.

Celem takiej analizy jest zarejestrowanie postrzeganego bezpieczeństwa ludzi w tym regionie oraz porównanie wskaźników statystycznych dotyczących przestępczości i sytuacji bezpieczeństwa w celu opracowania zaleceń dla polityków, policji i administracji.

Warsztaty służą wymianie doświadczeń pomiędzy istotnymi niemieckimi i polskimi interesariuszami, w tym przedstawicielami policji i gmin, na temat możliwości wdrożenia takiej analizy bezpieczeństwa. Projekt identyfikuje i analizuje potencjał i wyzwania związane z możliwością realizacji tego badania. Na koniec zostaną one podsumowane i ocenione w pisemnej koncepcji. Ponadto chcielibyśmy zidentyfikować potencjalne organy finansujące, które wsparłyby finansowo analizę bezpieczeństwa.

W przypadku pytań dotyczących projektu prosimy o kontakt w języku angielskim z Paulem Glöcknerem.

Contact Person

If you have any questions about the project, please contact Paul Glöckner.

Project Partners

Project Funding